Förslag till statliga krav på fristående skolor

I förra veckan överlämnades den s k ägarprövningsutredningen till civilminister Ardalan Shekarabi. Den tillsattes av Alliansregeringen år 2012 med uppdraget att se över vilka krav som skall ställas på privata aktörer inom välfärdssektorn. Under hösten lyfte den nya regeringen ut frågan om vinstbegränsning ur direktiven till utredningen med hänvisning till överenskommelsen man gjort med Vänsterpartiet.

Vid tillståndsprövning föreslår utredningen bl a att krav skall ställas på ekonomiska förutsättningar att driva skola i 5 år och att huvudmannen skall ha insikt i, och erfarenhet av skola. Dessutom föreslås att Skolinspektionen skall bedriva tillsyn även för förskolor i framtiden.

Kravet på ekonomiska förutsättningar gör, om det blir verklighet, det tufft för den som vill starta en ny waldorfskola. Huvudmannens förankring i skolan torde däremot vara ett mindre problem, lättast löst så länge principen om lärarrepresentation i styrelsen tillämpas. Skulle det innebära någon skillnad för förskolorna om tillsynen bedrevs av Skolinspektionen?

Forskning och skola i samverkan

För ett år sedan beslöt den dåvarande regeringen att skapa ett skolforskningsinstitut med uppgift att sammanställa och förmedla forskning för att vända utvecklingen i Sveriges skolor. Förra veckan överlämnade Vetenskapsrådet en forskningsgenomgång till institutet som finns att få tag på här.

Waldorf Agora tar nya tag!

År 2015 är här, och Waldorf Agora hälsar alla besökare välkomna till ett nytt år med förhoppningsvis mycket och livlig debatt i frågor kring waldorfpedagogik, skola och utbildning!

Vi vill samtidigt passa på att tacka Örjan Liebendörfer för hans insats som redaktör och drivkraft bakom Waldorf Agora. Örjan har nu fullt upp med sitt arbete som rektor på Lunds waldorfskola och med en ny bok om waldorfpedagogik.

Under hösten och vintern har utbildning och skola varit i den offentliga debattens blickfång som aldrig förr. Turbulensen efter valet verkar nu ha stabiliserats, men fortfarande återstår en mängd frågetecken kring vilka regler och förutsättningar som skall gälla för waldorfskolor i framtiden. Det enda som verkar säkert är att förändringar är att vänta.

Vi på Waldorf Agora har som ambition att följa utvecklingen, men också att fortsätta vara en plattform för idéutbyte och debatt.

Vi är övertygade om att debatten drivs bäst av de som berörs av frågorna – därför vill vi uppmana dig som läsare att bidra till stimulerande samtal genom att skicka in bidrag för publicering till Klicka här

Waldorflärarutbildning startar på universitet i Peking

Vid universitetet i Peking har det upprättas ett institut för Waldorfpedagogik. Det sker inom ramen för den del av universitetet som drivs som en självständig verksamhet, idag med 4000 studenter men snart med över 7000 i en förort i sydvästra Peking. Hösten 2016 är det tänkt att en grundkurs i waldorfpedagogik ska starta. Totalt finns det 12 olika waldorflärarutbildningar runt om i Kina.

Läs mer här

Ny diagnos väcker debatt

I New York Times publicerades nyligen en artikel om de symptom som går under beteckningen SCT, Sluggish Cognitive Tempo. Den senaste tiden har forskare börjat definiera SCT som en neuropsykiatrisk sjukdom, nära besläktad med ADHD, och det amerikanska läkemedelsföretaget Lilly har genomfört en första klinisk studie med läkemedlet Strattera som även används för att behandla ADHD. Personer med SCT beskrivs som att de har problem med dragdrömmeri, långsamt arbetstempo, är social tillbakadragna och har bristande energiflöde.

Läs artikeln i New York Times här.

Daglig undervisning i idrott och hälsa förbättrar motorik och skolprestationer

Ett av de mest intressanta interventionsprojekten på svensk botten har nyligen avrapporterats, efter ett drygt decenniums verksamhet. Det numera riksbekanta Bunkefloprojektet drogs igång 1999 på Ängslättskolan i Bunkeflostrand utanför Malmö, som ett samverkansprojekt mellan skolan, föreningsidrotten, Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola. För forskningsdelen var två huvudfrågeställningar centrala. Ortopediska kliniken ville studera effekterna på benmassan av interventionen, som gick ut på att barnen i skolan, från första till nionde klass, skulle ha minst 45 minuters fysisk aktivitet varje skoldag under hela läsåret, och därtill, vid behov, extra insatser av motorikträning vid behov. Den andra frågeställningen handlade om huruvida den utökade idrottsundervisningen kunde ha effekter på lärandet i skolan generellt. I båda de här delarna fanns en kontrollgrupp som hade standardundervisning i idrott, 2×45 minuter i veckan.

Resultaten av den idrottspedagogiska forskningsstudien har nyligen avrapporterats i Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, i artikeln ”Daily Physical Education Improves Motor Skills and School Performance” av Ingegerd Ericsson och Magnus K. Karlsson. I årskurs 9 hade 93 procent av interventionsgruppens elever och 53 procent av kontrollgruppens god motorik; 96 procent av interventionsgruppens elever och 89 procent av kontrollgruppens var behöriga till gymnasieskolan. Elever med god motorik hade högre betyg än elever med motoriska brister; 97 procent av eleverna med god motorik och 81 procent med motoriska brister klarade grundskolans mål.

Publiceringen väckte stor uppmärksamhet i medierna, särskilt resultatet att daglig idrottsutövning ger bättre betyg i alla ämnen. Det sambandet har länge funnits som en intuition bland människor som forskar om, och de som undervisar i, idrottsämnet i skolan. Det har dock varit svårt att nå fram till beslutsfattare inom skola och skolpolitik på kommunal och statlig nivå. När nu entydiga och ovedersägliga forskningsresultat föreligger kan man nog räkna med en ny syn också i maktens korridorer på behovet av daglig fysisk aktivitet i skolan.

Läs mer här!