Daglig undervisning i idrott och hälsa förbättrar motorik och skolprestationer

Ett av de mest intressanta interventionsprojekten på svensk botten har nyligen avrapporterats, efter ett drygt decenniums verksamhet. Det numera riksbekanta Bunkefloprojektet drogs igång 1999 på Ängslättskolan i Bunkeflostrand utanför Malmö, som ett samverkansprojekt mellan skolan, föreningsidrotten, Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola. För forskningsdelen var två huvudfrågeställningar centrala. Ortopediska kliniken ville studera effekterna på benmassan av interventionen, som gick ut på att barnen i skolan, från första till nionde klass, skulle ha minst 45 minuters fysisk aktivitet varje skoldag under hela läsåret, och därtill, vid behov, extra insatser av motorikträning vid behov. Den andra frågeställningen handlade om huruvida den utökade idrottsundervisningen kunde ha effekter på lärandet i skolan generellt. I båda de här delarna fanns en kontrollgrupp som hade standardundervisning i idrott, 2×45 minuter i veckan.

Resultaten av den idrottspedagogiska forskningsstudien har nyligen avrapporterats i Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, i artikeln ”Daily Physical Education Improves Motor Skills and School Performance” av Ingegerd Ericsson och Magnus K. Karlsson. I årskurs 9 hade 93 procent av interventionsgruppens elever och 53 procent av kontrollgruppens god motorik; 96 procent av interventionsgruppens elever och 89 procent av kontrollgruppens var behöriga till gymnasieskolan. Elever med god motorik hade högre betyg än elever med motoriska brister; 97 procent av eleverna med god motorik och 81 procent med motoriska brister klarade grundskolans mål.

Publiceringen väckte stor uppmärksamhet i medierna, särskilt resultatet att daglig idrottsutövning ger bättre betyg i alla ämnen. Det sambandet har länge funnits som en intuition bland människor som forskar om, och de som undervisar i, idrottsämnet i skolan. Det har dock varit svårt att nå fram till beslutsfattare inom skola och skolpolitik på kommunal och statlig nivå. När nu entydiga och ovedersägliga forskningsresultat föreligger kan man nog räkna med en ny syn också i maktens korridorer på behovet av daglig fysisk aktivitet i skolan.

Läs mer här!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *