Etikettarkiv: kvalitetsutveckling

Aktionsforskning passar i waldorfförskolan

Av Ylva Kallin.

Visst låter det torrt och tråkigt, väldigt abstrakt och krångligt – man stönar! Men läroplanen föreskriver dokumentation och kvalitetsutveckling liksom vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet så vi måste förhålla oss till det. Och måste det vara tråkigt och långt ifrån den dagliga verksamheten? Jag tror inte det, och alla i kollegiet kan vara delaktiga.

Karin Rönnerman, professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs Universitet, säger i en artikel i Chef och Ledarskap (Lärarförbundet, 2011.12.05) att Skollagen föreskriver att verksamheten i förskolan skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet men ”man kan inte skilja ´vetenskaplig grund´ från ´beprövad erfarenhet´.” /…/ ”Med beprövad erfarenhet menas att man har valt ett arbetssätt eller en metod som man observerar, utvärderar, diskuterar och reflekterar kring. Man gör en analys kring sitt sätt att arbeta, är nyfiken och ställer frågor. Under arbetets gång kopplar man sina erfarenheter till forskning.”/…/ ”Man ägnar mycket kraft och energi åt att tolka styrdokumenten, men skall utbildningen vila på vetenskaplig grund måste man förhålla sig till forskning som har gjorts och inte bara till läroplanen.”/…/ ”Om förskolan skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet måste man göra frågan till sin. Att man funderar över ”Hur jobbar vi?”  ”Vad säger forskningen om detta?”.

Bild Kallin

Det finns ju vissa möjligheter att forska på waldorfpedagogik genom exempelvis gå på Masterutbildningen på Rudolf Steinerhögskolan i Oslo, men finns det någon annan väg för de pedagoger som är mer praktiker? Jag kom att tänka på en liten bok som Peggy Strobel har skrivit: ”Ibland kan undervisningen se annorlunda ut.” Peggy är lärare och sjuksköterska på Mora Parks läkepedagogiska hem i Järna. Hennes utgångspunkt för sin forskning är det praktiska och den metod hon använder är Aktionsforskning, Karin Rönnerman talar också om aktionsforskning som en lämplig metod för förskolan. Denna metod tror jag också skulle kunna tilltala fler som arbetar i verksamheterna då man går ner på en konkret punkt, t ex att leken i dockvrån inte kommer till stånd, vad kan vi göra? Att ta detta som en utgångspunkt och fundera/studera varför dockleken är viktig, hur leker barnen i dockvrån, hur skulle vi kunna organisera om i dockvrån så den blir mer tilltalande? Osv…

De olika stegen i processen:

1. Konkret fråga utifrån ett utvecklingsområde

2. Aktion – utför en handling

3. Verktyg: observera, intervjuer

4. Analys

5. Resultat

6. Dokumentera

7. Ny insikt – hur går vi vidare

Kanske det skulle kunna vara en möjlighet att WLH ordnar fortbildning i Aktionsforskning?

 

Lästips:

Göteborgs Universitet

Aktionsforskning stärker lärmiljön i Lärarnas Tidning

Gör forskningen till din i Lärarnas Tidning